ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ รับเหมา ติดตั้ง

ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้ง  
 
    ภายใต้สภาพการแข่งขันของธุรกิจที่สูง การปฏิบัติงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาและถูกต้องตรงตามความ ต้องการของลูกค้าด้วยงานคุณภาพและต้นทุนต่ำ ล้วนเป็นปัจจัยช่วยให้ต้นทุนในโครงการต่างๆของลูกค้าต่ำลง

บริษัทประกาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจการรับเหมา งานระบบไฟฟ้า ระบบท่อ สร้างเครื่องจักร และงานโครงสร้างเหล็ก ภายใต้การบริหารงานของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถและผู้ชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างดี ทั้งงานระบบไฟฟ้า, งานระบบท่อ , งานสร้างเครื่องจักร และงานโครงสร้างเหล็ก ผลงานและประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความรู้ ความชำนาญการ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและตรงตามความต้องการของลูกค้า
 
 
    บริษัท ประกาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ,ระบบท่อ , งานสร้างเครื่องจักร , งานโครงเหล็ก ในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของงาน และประกันคุณภาพของงาน , ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกำหนด และการบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญ กับวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และการบริการในระดับมืออาชีพ