บริษัท ประกาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการในด้านต่าง ๆ ของโครงการดังต่อไปนี้คือ

การวางแผนโครงการ
การบริหารจัดการงานโครงการ
การออกแบบ
การดำเนินงานโครงการ


ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะบริการด้านใดด้านหนึ่งที่กล่าวข้างต้น หรือแบบครบวงจร ( Turn key ) ให้กับโครงการนอกจากนั้นบริษัทฯ ยินดีปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า

 
      ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า ระบบท่อ รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า